Ook dit jaar bevat het aangifteformulier in de personenbelasting weer heel wat nieuwigheden. Oude, overbodig geworden codes werden geschrapt en nieuwe codes werden toegevoegd. De aangifte voor het aanslagjaar 2013 is daardoor weer complexer geworden. Deze bijdrage gidst u door dit fiscale doolhof.

Roerende inkomsten: algemene aangifteplicht

Door de vele wijzigingen die vorig jaar werden aangebracht aan de regels van de roerende voorheffing, wordt het dit jaar voor sommige belastingplichtigen ingewikkeld om hun roerende inkomsten aan te geven.

Belangrijk om weten is dat er dit jaar een algemene aangifteplicht geldt voor roerende inkomsten. U moet dus al uw roerende inkomsten (dividenden, interesten, auteursrechten) aangeven, ook als er al roerende voorheffing op werd ingehouden. Deze verplichting is ingevoerd, zodat de fiscus weet wie de bijkomende heffing van 4 % verschuldigd is. Deze bijkomende heffing is verschuldigd door een belastingplichtige die meer dan 20.020 EUR (bepaalde) roerende inkomsten heeft verkregen. (We gaan hier niet verder in op welke inkomsten precies worden meegeteld om de drempel van 20.020 EUR te berekenen).

Het zou natuurlijk geen Belgische regeling zijn, als er geen uitzonderingen bestonden. De volgende roerende inkomsten moeten toch niet worden aangegeven:

liquidatieboni (bij vereffenen van een vennootschap, RV: 10 %);

interesten uit de zgn. Leterme-staatsbons (de staatsbons uitgegeven tussen 24 november en 2 december 2011, RV: 15 %);

de interesten en dividenden waarop 21 % RV en de bijkomende heffing van 4 % al aan de bron is ingehouden. Door de bijkomende heffing al aan de bron te laten inhouden, heeft de belastingplichtige zijn anonimiteit ‘gekocht’, zodat hij zich niet meer kenbaar moet maken via de aangifte;

de inkomsten waarop al 15 (interest op spaarboekjes), 21 of 25 % RV werden betaald, op voorwaarde dat het totaal van deze inkomsten de drempel van 20.020 EUR niet overschrijdt. De belastingplichtige moet zelf berekenen of deze drempel werd bereikt.

Vanaf volgend jaar is er geen probleem meer, sinds begin dit jaar werd er immers een algemeen tarief van 25 % in de roerende voorheffing ingevoerd, waarop slecht enkele uitzonderingen bestaan. De bijkomende heffing van 4 % werd afgeschaft.

Aftrekbare bestedingen worden belastingverminderingen

Aftrekbare bestedingen zijn uitgaven, waarvan u (een deel van) het bedrag kan aftrekken van uw belastbare som. Belastingverminderingen kan u rechtsreeks aftrekken van de door u verschuldigde belasting. Een vereenvoudigd voorbeeld kan het verschil duidelijk maken.

Voorbeeld

We gaan uit van een belastingtarief van 40 %.

Aftrekbare besteding: u heeft 10.000 EUR inkomsten en 1.000 EUR aftrekbare bestedingen: u betaalt 40 % belastingen op 9.000 EUR = 3.600 EUR.

Belastingvermindering: u heeft 10.000 EUR inkomsten, daarop betaalt u 40 % belastingen = 4.000 EUR. Daarvan mag u uw belastingvermindering van 1.000 EUR aftrekken. U betaalt uiteindelijk slechts 3.000 EUR.

In dit voorbeeld is de belastingvermindering dus voordeliger dan de aftrekbare besteding.

Verschillende vroegere aftrekbare bestedingen worden vanaf dit jaar omgevormd in belastingverminderingen. De toepassingsvoorwaarden worden niet gewijzigd. Dit wil zeggen dat u nog steeds een fiscaal voordeel overhoudt (misschien wel een kleiner bedrag), maar dat het op een andere manier wordt aangerekend.

U heeft recht op een belastingvermindering van 45 % van de uitgaven voor giften en kinderopvang en een belastingvermindering van 30 %  voor de uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en bezoldigingen betaald aan een huisbediende.

Onderhoudsgeld, de aftrek enige eigen woning en de bijkomende interestaftrek, blijven een aftrekbare besteding.

Gedeeltelijke vrijstelling opzeggingsvergoedingen

Vanaf dit aanslagjaar zijn opzegvergoedingen gedeeltelijk vrijgesteld, tot maximaal 620 EUR  (geïndexeerd bedrag aj. 2013). Deze gunstmaatregel geldt enkel als de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur door de werkgever wordt opgezegd. De vrijstelling geldt niet als de overeenkomst wordt beëindigd tijdens de proefperiode, met het oog op brugpensioen of pensionering of wegens een dringende reden.

Data

Wie zijn aangifte op papier indient heeft tot 26 juni, wie Tax-on-Web gebruikt heeft tot 17 juli. Wie zijn aangifte via mandataris indient heeft tijd tot 16 oktober.

Nieuw dit jaar is dat u de kans heeft om één maal uw aangifte te corrigeren, als u ze al online heeft ingediend.