Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2011. Zo heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen.Belastbare gereserveerde winst

Oplaadstation : versnelde afschrijving

Investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen gedaan in 2010, 2011 en 2012 mogen versneld worden afgeschreven, ongeacht hun werkelijke gebruiksduur. De investeringen kunnen over twee jaren lineair worden afgeschreven, waarbij telkens de helft van het geïnvesteerde bedrag als afschrijving wordt aangenomen.

Vrijgestelde gereserveerde winst

Andere vrijgestelde bestanddelen (code 310 – 325)

Kosten voor auto’s die geen CO2 uitstoten, kunnen voor 120% afgetrokken worden. Praktisch gezien zal de onderneming jaarlijks het normale bedrag van de afschrijving (of andere kosten) van deze activa verhogen met 20 percent. Die 20 percent moet in de rubriek “andere vrijgestelde bestanddelen” worden ingevuld. Hiervoor moet ook de onaantastbaarheidsvoorwaarde voldaan worden.

Verworpen uitgaven

De aftrekbeperking voor brandstofkosten (code 032)

Brandstofkosten zijn slechts voor 75% aftrekbaar.

Strengere aftrekbeperking voor autokosten (code 032)

De aftrek van autokosten wordt beperkt in functie van de CO2-uitstoot. Het percentage varieert tussen de 50% en de 120%, afhankelijk van de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot van de wagen staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Voordeel alle aard bedrijfswagens (code 032)

Er zijn nieuwe regels om het belastbaar voordeel te berekenen dat een werknemer krijgt naar aanleiding van het privégebruik van zijn bedrijfswagen. Het belastbaar voordeel wordt voortaan berekend als een vermenigvuldiging van het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers, het CO2-gehalte per kilometer en de coëfficiënt CO2-eur.

Betalingen aan belastingparadijzen (code 054)

Vennootschappen die betalingen doen aan belastingparadijzen moeten dit via een speciaal formulier bij de fiscus aangeven (formulier 275F). Deze betalingen moeten ook aangegeven worden bij de verworpen uitgaven.

Het gaat om alle betalingen aan personen die in een belastingparadijs gevestigd zijn waarvan het totaal van de bedragen 100 000 euro overschrijdt tijdens een bepaald boekjaar. Het toepassingsgebied van deze regel is zeer breed. Zo gaat het om alle soorten betalingen, zowel cash als betalingen in natura. Het maakt geen verschil uit of de betaling wordt gedaan aan een vennootschap of een persoon. Zolang het gaat om effectieve betalingen aan personen gevestigd in belastingparadijzen die 100 000 euro overschrijden, moet aangifte gedaan worden.

Uiteenzetting van de winst

Oplaadstations elektrische voertuigen: verhoogde investeringsaftrek (code 107)

Oplaadstations voor elektrische voertuigen komen in aanmerking voor de verhoogde investeringsaftrek. Vennootschappen die in 2010 hebben geïnvesteerd in een oplaadstation, kunnen 13,5% van de aanschaffingswaarde van het oplaadstation in mindering brengen van de belastbare winst van dat boekjaar.

Notionele interestaftrek (code 103 en 104)

Het percentage van de notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2011: 3,8% en voor kmo’s 4,3%.

Definitief belaste inkomsten en vrijgesteld roerend inkomen

DBI-aftrek: verhoogde participatiedrempel

Vanaf 1 januari 2010 kan de DBI-aftrek slechts worden toegepast wanneer de vennootschap die de dividenden verkrijgt, een deelneming bezit in de uitkerende vennootschap van ten minste 10% of met een aanschaffingswaarde van 2.500.000 euro.

Voorafbetalingen

Vrijstelling vermeerdering onvoldoende voorafbetalingen

Het nieuwe kmo-criterium geldt vanaf aj. 2011. Vanaf aanslagjaar 2011 wordt geen vermeerdering opgelegd wegens onvoldoende voorafbetalingen, verschuldigd voor de eerste drie boekjaren vanaf oprichting,  op voorwaarde dat het gaat om kleine vennootschappen zoals bepaald in artikel 15 W.Venn.

Aangifte indienen tegen 13 oktober via Biztax

Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan moet u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting indienen vóór 15 september 2011. Als u de aangifte online via Biztax indient, dan krijgt u een maand extra, tot 13 oktober 2011. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing.

Vennootschappen met een gebroken boekjaar

Bovenstaande is alleen van toepassing voor vennootschappen die hun boekjaar afsloten op 31 december 2010, dus niet voor vennootschappen met een gebroken boekjaar.