Zoals elk jaar heeft het aangifteformulier vennootschapsbelasting weer enkele aanpassingen ondergaan die werden ingegeven door wetswijzigingen en nieuwe maatregelen. We bekijken wat er dit jaar allemaal veranderd is.

Liquidatiereserve: heffing van 10 % bij aanleg

Sinds begin dit jaar kunnen kmo’s een deel van hun winst reserveren onder de vorm van een liquidatiereserve. Boekhoudkundig gebeurt dat door een bedrag te boeken op één of meer afzonderlijke passiefrekeningen (bv. de beschikbare reserve of de wettelijke reserve).

Aangezien er bij het aanleggen van de reserve een afzonderlijke heffing van 10 % moet worden betaald, moet de aangelegde reserve apart worden vermeld in de aangifte in de vennootschapsbelasting. Daarvoor werd er een nieuwe rubriek op het aangifteformulier voorzien: rubriek ‘liquidatiereserve’, code 1012.

Geheime commissielonen

Vanaf aanslagjaar 2015 is de regeling inzake geheime commissielonen ingrijpend gewijzigd. De bijzondere aanslag wordt nu enkel nog als ultimum remedium ingezet. Ze wordt niet meer opgelegd als de verkrijger van de commissielonen het bedrag heeft aangegeven in zijn aangifte in de personenbelasting. Meer zelfs, het is al voldoende dat de genieter op ondubbelzinnige wijze kan worden geïdentificeerd. Bovendien is de aanslag niet langer bestraffend, maar slechts vergoedend. Dit heeft er toe geleid dat het tarief werd verlaagd van 309 % tot 50 % (wanneer de genieter aan de vennootschapsbelasting is onderworpen of wanneer verdoken meerwinsten terug in het vermogen van de vennootschap zijn opgenomen) of 100 % (als de genieter een natuurlijk persoon is).

Deze wijzigingen hebben een dubbele weerslag op het aangifteformulier:

in het vak van de verworpen uitgaven, wordt er een technische aanpassing doorgevoerd, die in feite enkel neerkomt op een naamswijziging van een rubriek: de regel ‘niet-verantwoorde kosten begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag’ wordt hernoemd naar ‘niet-verantwoorde kosten’ (code 1225). Kosten kunnen immers nog altijd worden verworpen, omdat ze niet voldoen aan het basisartikel voor de aftrekbaarheid van beroepskosten (artikel 49 WIB92: kosten gedaan om beroepsinkomsten te verwerven of behouden waarvan het bedrag en de echtheid worden bewezen);

uiteraard moet ook het vak van de afzonderlijke aanslagen zelf aangepast worden, meer bepaald aan het gewijzigde tarief van de aanslag. De vroegere code 1501 wordt gesplitst in twee codes: 1506 (voor de aanslag van 50 %) en 1507 (voor de aanslag van 100 %).

Tax shelter

Ook het tax shelter-regime voor wie investeert in audiovisuele werken werd grondig aangepast. Zo wordt niet langer vereist dat er wordt geïnvesteerd in een Belgisch audiovisueel werk, maar in een Europees werk. Dit maakt ook een technische aanpassing in de aangifte nodig, alweer beperkt tot een kleine aanpassing van de in code 1862 gebruikte begrippen: ‘erkend Belgisch audiovisueel werk’ werd ‘erkend audiovisueel werk’.

Fiscale bijlagen

Ook over de fiscale bijlagen kunnen we nog wat nieuwigheden opmerken. Let op: in de vennootschapsbelasting is sinds vorig aanslagjaar de elektronische aangifte via BizTax verplicht. Dat brengt met zich mee dat alle bijlagen mee moeten worden ingediend en correct moeten worden ingevuld. Zo niet zal het systeem een foutmelding geven en kan u uw aangifte niet doorsturen.

Bijlage 275C: Aftrek voor risicokapitaal

Vanaf aanslagjaar 2013 is de notionele intrestaftrek niet meer overdraagbaar. De stock aan
notionele intrestaftrek die werd opgebouwd tot en met aanslagjaar 2012 mag nog wel worden gebruikt, hoewel er twee beperkingen zijn: (i) beperking van de overdraagbaarheid in tijd tot de zeven volgende belastbare tijdperken en (ii) 60 %-beperking van het gedeelte boven 1 miljoen euro.

Het gedeelte van de stock aan notionele intrestaftrek dat definitief verloren gaat omwille van één van deze beperkingen, komen nu expliciet tot uitdrukking in bijlage 275C, door het invoegen van twee nieuwe rubrieken:

nieuwe rubriek 8081: voorheen en ten laatste tijdens aanslagjaar 2012 gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die niet worden afgetrokken tijdens het huidige aanslagjaar omwille van de beperking tot 60 %;

nieuwe rubriek 8082: bedrag van het gedeelte van de voorheen en ten laatste tijdens aanslagjaar 2012 gevormde vrijstellingen voor risicokapitaal die niet werden afgetrokken tijdens de vorige aanslagjaren en die tijdens het huidige aanslagjaar, na zeven belastbare tijdperken, definitief verloren gaan.

Nieuwe bijlage 275A: Liquidatiereserve

Voor de aanleg van de liquidatiereserve werd een nieuwe bijlage gecreëerd: het gereserveerde bedrag voor belastbaar tijdperk moet worden vermeld in de fiscale bijlage 275A.