Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de aangifte en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2010. Op die manier heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen.

Vak I.B. Vrijgestelde gereserveerde winst

Investeringsreserve (code 308 en 323): nieuw criterium kleine vennootschap

Vanaf aanslagjaar 2010 kunnen kleine vennootschappen zoals bepaald in artikel 15 van het W.Venn. een investeringsreserve aanleggen. Voorheen was dit alleen mogelijk voor vennootschappen die in aanmerking kwamen voor het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (op basis van art. 215 WIB92).

Het artikel 15 van het W.Venn. moet in zijn geheel bekeken worden, het is niet alleen de eerste paragraaf die toegepast moet worden. De wettekst is in die zin aangepast.

Andere vrijgestelde bestanddelen (code 310 en 325): 120% kostenaftrek

Bepaalde kosten kunnen ondernemingen voor 120% aftrekken. Het gaat om:

kosten om werknemers aan te moedigen om met de fiets naar het werk te komen (aankoop bedrijfsfietsen, installatie fietsenstalling, onderhoud fietsen en inrichting kleedruimte);

kosten voor beveiliging;

kosten voor de organisatie van gemeenschappelijk vervoer.

Dergelijke kosten zijn onder voorwaarden voor 120% aftrekbaar. Praktisch gezien zal de onderneming jaarlijks het normale bedrag van de afschrijving van deze activa verhogen met 20 percent. Die 20 percent moet in de rubriek “andere vrijgestelde bestanddelen” worden ingevuld. Ook de onaantastbaarheidsvoorwaarde is van toepassing.

Vak II. Verworpen uitgaven

Sociale voordelen of voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques (code 038)

Maaltijd-, sport-, cultuur- en ecocheques behoren niet tot de sociale voordelen maar genieten een eigen fiscale regeling. De cheques zijn bij de werknemer, onder bepaalde voorwaarden, niet belastbaar en zijn bij de werkgever niet aftrekbaar. Dat niet-aftrekbare bedrag moet bijgevolg onder de verworpen uitgaven vermeld worden. Voor maaltijdcheques kan er per uitzondering toch 1 euro per maaltijdcheque afgetrokken worden.

Vak IV. Uiteenzetting van de winst

Vrijstelling giften aan instellingen in gehele EER (code 090)

Vanaf 1 januari 2009 komen niet alleen giften aan Belgische instellingen, maar ook giften aan instellingen uit andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte in aanmerking.

Notionele interestaftrek: 4,473 procent (code 103 en 104)

Het percentage van de notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2010: 4,473% en voor kmo’s 4,973%.

Verhoogd tarief voor opneming bepaalde vrijgestelde reserves (code 117 en 118)

Het tarief waartegen bepaalde belastingvrije gereserveerde winsten kunnen worden opgenomen is verhoogd van 20,75% naar 25%. Indien de opneming gepaard gaat met passende investeringen bedraagt het tarief 14% tegenover 12% vorig jaar.

Vak VIII. Overdacht DBI-aftrek

Er is een nieuw vak VIII ingevoegd om de overdracht van de DBI-aftrekken mogelijk te maken. De DBI-overdracht is alleen mogelijk voor kwalificerende dividenden van dochterondernemingen in België, in de EU, de EER (incl. IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten waarin een clausule van gelijke behandeling van dividenden is opgenomen.

Vak XV. Grootte van de vennootschap

Het nieuwe vak XV gaat over de grootte van de vennootschap en werd toegevoegd om uit te maken of de vennootschap al dan niet als een ‘kleine vennootschap’ in de zin van artikel 15 W.Venn. moet worden beschouwd.

Aangifte indienen tegen 15 oktober via Vensoc

Als het boekjaar van uw vennootschap gelijk loopt met het kalenderjaar, dan had u dit jaar uw papieren aangifte vennootschapsbelasting moeten indienen vóór 15 september 2010. Als u de aangifte online via Vensoc indient, dan krijgt een maand extra, tot 15 oktober 2010. Wanneer uw boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar, zijn andere data van toepassing.

Vennootschappen met een gebroken boekjaar

Bovenstaande is alleen van toepassing voor vennootschappen die hun boekjaar afsloten op 31 december 2009, dus niet voor vennootschappen met een gebroken boekjaar.

Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten tussen 1 januari 2010 en 30 december 2010 (aanslagjaar 2010), moeten rekening houden met volgende wijzigingen bij het invullen van hun aangifte. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2010:

Aangeven van betalingen aan zogenaamde “belastingparadijzen” (Vak III. Verworpen uitgaven, t) niet aftrekbare betalingen aan bepaalde Staten, code 054);

Aftrek autokosten: gewijzigde percentages in functie van de CO-2 uitstoot (Vak III. Verworpenuitgaven, e) Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen, code 032);

Brandstofkosten zijn slechts voor 75% aftrekbaar (Vak III. Verworpen uitgaven, e) Niet aftrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen, code 032);

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend op basis van de CO-2 uitstoot (Vak III. Verworpen uitgaven, k) Abnormale of goedgunstige voordelen, code 37);

DBI-aftrek: een deelname van ten minste 10 procent van het kapitaal of een aanschaffingswaarde van minimum 2 500 000 euro is vereist (Vak IV. Uiteenzetting van de winst, definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten);

Regels tax shelter voor erkende audiovisuele werken zijn gewijzigd. (Vak I.A. Belastbare gereserveerde winst, j) aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves, code 008).