Wil u gebruikmaken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaak, dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Voorlopig kan dit per aangetekend schrijven, per fax of op elektronische wijze. Vanaf 1 oktober 2011 kan de mededeling enkel elektronisch zoals al verplicht is bij de crisiswerkloosheid voor bedienden.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Wanneer er onvoldoende of geen werk is door economische omstandigheden, slecht weer of een technische stoornis kan u de arbeidsovereenkomst van uw arbeiders eenzijdig schorsen. Ofwel wordt de uitvoering van de overeenkomst volledig geschorst ofwel wordt een regeling van gedeeltelijke arbeid ingevoerd. De betrokken werknemers worden dan ’tijdelijk werkloos’ en krijgen een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor de dagen waarop ze volledig werkloos zijn.
Van zodra u overgaat tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid, bent u verplicht een aantal formaliteiten te vervullen ten opzichte van de werknemers (afleveren van formulieren) en de RVA (mededeling van de tijdelijke werkloosheid).

Mededeling aan RVA van tijdelijke werkloosheid

U kan de RVA verwittigen met een aangetekende brief, met een elektronische mededeling of met een faxbericht. Een faxbericht is alleen toegestaan op de eerste dag slecht weer van die maand, en op de eerste dag werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische omstandigheden in de bouwsector.
Let op. De volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van de economische werkloosheid voor bedienden, mag u enkel elektronisch aangeven.
Vanaf 1 oktober 2011 wordt de elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA algemeen verplicht (via de portaalsite van de sociale zekerheid). Deze manier van werken moet u dan gebruiken voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, ook voor arbeiders.

Technische stoornis

Uiterlijk de eerste werkdag na de dag van de technische stoornis moet u elektronisch de datum en de aard van de technische stoornis, en de datum van het begin van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst meedelen aan de RVA.
Binnen zes dagen na de dag van de technische stoornis moet u dan een lijst met de naam, de voornamen en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, meedelen. Het adres van de betrokken werknemers moet u niet meer opnemen.
De Koning zal de verdere modaliteiten bepalen, en ook de voorwaarden voor een aangifte per aangetekend schrijven in uitzonderlijke omstandigheden.

Slecht weer

Een werkgever moet de eerste dag van de werkelijke schorsing bij slecht weer in elke kalendermaand onmiddellijk elektronisch meedelen aan de RVA. De bewijsvoering, de modaliteiten voor de mededeling en de voorwaarden waaronder de elektronische mededeling kan worden vervangen door een aangetekende brief of een faxbericht moeten nog worden vastgelegd.

Economische oorzaken

De mededeling van de aanplakking of van de individuele kennisgeving aan de arbeiders van het gebrek aan werk wegens economische oorzaken moet de dag zelf elektronisch worden meegedeeld aan de RVA. In mededeling moet de voorziene regeling van schorsing van de arbeidsovereenkomst staan. Het adres van de betrokken arbeiders wordt vervangen door het identificatienummer van de sociale zekerheid. Bovendien bent u niet langer verplicht om een extra mededeling te doen wanneer u het oorspronkelijk voorziene aantal werkloosheidsdagen vermindert, of één of meer dagen waarop voorheen niet werd gewerkt door één of meer andere vervangt, zonder ze te vermeerderen Ook hier heeft de Koning nog de mogelijkheid om voorwaarden te bepalen waaronder de elektronische aangifte toch kan worden vervangen door een mededeling bij aangetekende brief.