Het aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2014 is bekend. Zoals elk jaar staan er weer enkele nieuwe codes in, en werden andere codes geschrapt. Bijzonder is wel dat er dit jaar minder codes zijn, terwijl er de vorige jaren steeds maar codes waren bijgekomen. Er werden heel wat overbodig geworden codes geschrapt. Anderzijds waren er door wetswijzigingen ook enkele nieuwe codes nodig, die nu werden toegevoegd.

Welke codes verdwijnen er: roerende voorheffing opnieuw eenvoudiger

In de aangifte van 2013 waren er heel wat codes bijgekomen om de roerende inkomsten juist te kunnen aangeven. U herinnert zich heel de heisa nog wel rond de zogenaamde rijkentaks: de bijkomende heffing van 4 % bovenop de 21 % roerende voorheffing die verschuldigd was door belastingplichtigen die (bepaalde) roerende inkomsten verkregen boven de 20.020 EUR. Het systeem werd ondertussen evenwel opnieuw hervormd: de ‘rijkentaks bestaat niet meer, want werd vervangen door een algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 25 %. Dit betekent dus ook dat er heel wat minder codes nodig zijn.

Welke codes verdwijnen er:  minder belastingverminderingen = minder codes

We stonden er al eerder bij stil dat tijdens de afgelopen twee jaar heel wat belastingverminderingen werden afgeschaft. Het aangifteformulier bevat er dan ook geen codes meer voor. Van alle belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen, is enkel de vermindering dakisolatie overgebleven.

Ook andere codes voor belastingverminderingen zijn uit de aangifte geschrapt:

vermindering voor verbouwing van woningen in een zone voor positief grootstedelijk beleid;

obligaties van het CIW (caisse d’investissement de Wallonie, te vergelijken met het Vlaamse ARKimedesfonds);

elektrische personenwagens;

installatie van een oplaadpunt van elektrische wagens aan de woning.

Nieuwe code: dienstencheques opsplitsen in voor/na 1 juli 2013

In een vorige bijdrage deden we al uit de doeken hoe de belastingvermindering voor dienstencheques werd gewijzigd. Het maximale bedrag waarop de vermindering van 30 % berekend wordt, werd vanaf 1 juli 2013 verlaagd tot 1.380 EUR. Het tarief van het voordeel blijft wel op 30 %. Dit betekent dus dat dienstencheques u nog maximaal een voordeel van 414 EUR kunnen opleveren ( = 30 % van 1.380 EUR).  Omdat deze wijziging in het midden van het jaar werd doorgevoerd, moet u dit jaar het voordeel opsplitsen in cheques aangekocht (betaald) voor 1 juli en cheques aangekocht (betaald) na 1 juli.  Het fiscaal attest dat u voor de belastingvermindering nodig heeft, zal deze bedragen evenwel duidelijk vermelden.

Nieuwe code : tarieven voor aanvullende pensioenen

De heffing op aanvullende pensioenen werd vanaf 1 juli 2013 verhoogd. Het tarief bedraagt nu naargelang de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering 20 % (uitkering op 60 jaar),  18 % (uitkering op 61 jaar) of 16,5 %  (uitkering op 62 jaar).

Ook daarvoor werden de nodige codes toegevoegd.

Nieuwe code:  gelegenheidswerk in de horeca

Sinds vorig jaar bestaat er een bijzonder regime voor gelegenheidswerk in de horeca. Bezoldigingen betaald aan gelegenheidswerknemers in de horeca worden afzonderlijk belast tegen 33%. Ook deze wijziging vindt u terug als nieuwe code op het formulier.

Nieuwe code: bijkomende meldplicht voor juridische constructies

Ten slotte komt er nog een meldplicht bij: iedere oprichter of  begunstigde van een juridische constructie (bv. een trust of stichting) moet dit melden. Deze meldplicht komt naast de al bestaande meldplicht voor buitenlandse bankrekeningen en levensverzekeringen.