U kan voortaan aandelen van vennootschappen gevestigd in de gehele Europese Economische Ruimte (EER) schenken aan het verlaagde tarief van 2%. Vlaanderen heeft zijn regels voor de toekenning van het verlaagd tarief aangepast nadat het op de vingers werd getikt door de Europese Commissie. Het gunsttarief van 2% werd ingevoerd om zo de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken en de continuïteit van vennootschappen zoveel mogelijk te waarborgen.

Aandelen schenken aan 2%

Als u roerende goederen zoals geld of juwelen wil schenken, dan betaalt u hierop een vast registratierecht dat afhankelijk is van graad van verwantschap tussen u en de diegene aan wie u schenkt. In het Vlaamse Gewest is een tarief van 3% van toepassing voor schenkingen tussen echtgenoten (ook samenwonenden) en in rechte lijn (tussen grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen). Alleen geregistreerde schenkingen zijn onderworpen aan dit tarief. Dat betekent dat u pas registratierechten moet betalen wanneer u een notariële akte of onderhands geschrift opmaakt en dat aanbiedt om te registreren.  Naast een geregistreerde schenking kan u ook een handgift overwegen.

Wanneer u aandelen schenkt, dan kan u onder voorwaarden van een verlaagd tarief genieten. In het Vlaamse Gewest is een tarief van 2% voor schenkingen van ondernemingen en aandelen van vennootschappen van toepassing. Ook bepaalde vorderingen op vennootschappen kunnen aan dit verlaagd tarief geschonken worden.

Welke schenkingen komen in aanmerking?

Om van het verlaagd tarief te genieten, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. Zo wordt de woning die is ingebracht in een onderneming in elk geval uitgesloten van het verlaagd tarief.

Alleen volgende schenkingen komen in aanmerking voor het verlaagd tarief.

Schenking van een universaliteit van goederen of een bedrijfstak:  Het moet gaan om de totaliteit van de onderneming of bedrijfstak of om een onverdeeld deel van minstens 50% van de rechten.

Schenking van aandelen: De aandelen moeten minstens 10 % van de stemrechten in de algemene vergadering of van de totaliteit van de aandelen in de vennootschap vertegenwoordigen.

Schenking van een vordering op de vennootschap: De schenking van een vordering op de vennootschap moet samengaan met een schenking van de aandelen van de vennootschap.

Bijkomende voorwaarden

De schenking moet gebeuren bij authentieke akte. Deze moet een verklaring bevatten waarin de partijen verklaren dat de voorwaarden voor het verlaagd tarief vervuld zijn. Bij een schenking van aandelen bevestigt de notaris dat de effecten ten minste 10% van de stemrechten van de vennootschap vertegenwoordigen. De bevestiging van de notaris kan vervangen worden door een attest van een bedrijfsrevisor of een accountant dat aan de akte aangehecht wordt.

De activiteit moet zonder onderbreking verder gezet worden gedurende vijf jaar na de datum van de akte van schenking. Het is niet noodzakelijk dat diegene die de aandelen heeft gekregen ook diegene is die de activiteiten moet verder zetten. Bovendien is hij niet verplicht om de aandelen die hij heeft gekregen, te behouden.

Wanneer onroerende goederen worden overgedragen die voor het beroep gebruikt worden, dan mogen deze gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet aangewend of bestemd worden tot bewoning.

De zetel van de vennootschap mag in de eerste vijf jaar na de schenking niet verplaatst worden naar een land buiten de Europese Unie.

Nu ook voor aandelen van ondernemingen in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

Het verlaagd tarief van schenkingsrechten was in Vlaanderen alleen van toepassing voor aandelen van vennootschappen gevestigd in de Europese Unie. De Europese Commissie ging niet akkoord met de Vlaamse regeling en startte een inbreukprocedure.

De fiscus had al een omzendbrief uitgevaardigd waarin te lezen staat dat de fiscus aanneemt dat de woorden ‘Europese Unie’ moeten gelezen worden als ‘Europese Economische Ruimte’ wat betreft de registratierechten. Om alle onduidelijkheid weg te nemen, heeft de fiscus nu ook de woorden ‘Europese Unie’  door ‘Europese Ruimte’ vervangen in het wetboek.

De Europese Economische Ruimte (EER) bevat naast de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) ook nog IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Dat betekent dat nu ook aandelen van vennootschappen gevestigd in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein kunnen geschonken worden aan 2% als de voorwaarden voldaan zijn.